Nakupovanie u nás

Podmienky ochrany súkromia

Prečítajte si prosím tieto podmienky ochrany súkromia, pretože náš vzťah s Vami pri používaní e-shopu babysafari.sk sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „POS“)..

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 01.04.2020

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto podmienky ochrany súkromia sa týkajú používania e-shopu.
 2. Prevádzkovateľom a poskytovateľom e-shopu www.babyshops.sk je spoločnosť Baby Brands s.r.o. so sídlom 94301, Štúrovo, Hlavná 59., IČO: 52 498 433, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 48799/N, založená v Slovenskej republike.
 3. Baby Brands s.r.o. informuje Vás o podmienkach podla ktorých poskytujete svoje Osobné údaje a o spôsobe akým Baby Brands s.r.o. nakladá s Osobnými údajmi, ktoré o Vás získa.
 4. Vzhľadom na skutočnosť, že k uskutočneniu zakúpeniu tovaru cez e-shop je nevyhnutné poskytnúť Baby Brands s.r.o. Vaše Osobné údaje minimálne v rozsahu potrebnom na Vašu identifikáciu ako zmluvnej strany (meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa a telefónne číslo) je pre používanie e-shopu nevyhnutné aby ste odsúhlasili podmienky uvedené v týchto POS. Pred schválením týchto POS Vás ale žiadame o ich podrobné preštudovanie a zváženie, či súhlasíte so všetkými časťami týchto POS, nakoľko odsúhlasím týchto POS vyjadrujete Váš súhlas so všetkými časťami týchto POS. Pokiaľ by ste nesúhlasili alebo by ste neboli spokojní s niektorou časťou týchto POS, nemôžete schváliť tieto POS a používať e-shop.
 5. Na účely týchto POS majú nasledovné pojmy tento význam:

Pseudonymizované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých používateľoch e-shopu alebo jednotlivých kategóriách a skupinách užívateľov e-shopu, ktoré anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.

Osobné údaje“ znamenajú všetky informácie a údaje (ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje a aj osobitné kategórie citlivých osobných údajov), ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej fyzickej osobe, ktorá je alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré pri prevádzke e-shopu budú nahrané do informačného systému e-shopu.

Tretie osoby“ znamenajú iné osoby ako Baby Brands s.r.o. a Sprostredkovatelia.

Akékoľvek pojmy, ktoré nie sú definované v týchto POS majú rovnaký význam aký im je daný v platných Všeobecných podmienkach používania e-shopu (VPP).

 

II. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete, avšak bez vyplnenia niektorých Osobných údajov Vám nemusí byť umožnené vytvoriť zákaznícke konto alebo vytvoriť objednávku tovaru. Rozsah požadovaných Osobných údajov môže Baby Brands s.r.o. v prípade potreby zmeniť. Vyplnenie niektorých Osobných údajov môže byť nepovinné a môžete sa rozhodnúť či ich vyplníte alebo ponecháte nevyplnené (napr. Váš príbuzenský vzťah k dieťaťu).
 2. Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a Baby Brands s.r.o. sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Baby Brands s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov pri vytváraní zákazníckeho konta a/alebo objednávaní tovaru alebo pri neskoršej zmene Vašich Osobných v rozhraní zákazníckeho konta alebo v objednávke.
 3. Postupuje pri spracovávaní Osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a iných právnych predpisov.
III. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Poskytnutím Vášho súhlasu so spracovaním Osobných údajov poskytujete Baby Brands s.r.o. súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov v rozsahu, v ktorom ste ich vyplnili v jednotlivých formulároch, či už pri vytváraní objednávky alebo registrácii zákazníckeho konta, predovšetkým ale pôjde o údaje, ktoré vypĺňate do príslušného formulára povinne, teda Vaše meno, priezvisko, fakturačná adresa, e-mail a telefónne číslo a prípadne dodacia adresa.
 2. K poskytnutiu Vášho súhlasu so spracovaním Osobných údajov budete vyzvaný pri vytváraní Vášho zákazníckeho konta a pri vytváraní objednávky na tovar. Svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov vyjadríte tým, že zakliknete príslušné políčko na formulári, ktorý sa Vám zobrazí vo Vami používanom prehliadači pri vytváraní objednávky alebo registrácii zákazníckeho konta.

 

 1. 3. Súhlas so spracovaním Osobných údajov umožňujúcich aj Vašu nepriamu identifikáciu

- Poskytnutím Vášho súhlasu so spracovaním Osobných údajov a používaním e-shopu zároveň poskytujete Baby Brands s.r.o. svoj súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov, umožňujúcim Vašu identifikáciu aj nepriamo, ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:

- informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na používanie e-shopu, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;

- dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k e-shopu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);

- údaje o Vašom používaní e-shopu a o transakciách a obchodoch, ktoré ste prostredníctvom e-shopu realizovali;

- informácie získané prostredníctvom tzv. cookies a iných zariadení na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích zariadení našich obchodných partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí, ktoré kedykoľvek do e-shopu zahrnieme;

- informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);

- informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

 

 1. Súhlas so spracovaním Osobných údajov osobitnej kategórie a Osobných údajov dieťaťa

- Osobitnými kategóriami Osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Tieto údaje nemôže Baby Brands s.r.o. spracovať bez Vášho výslovného súhlasu.

- Poskytnutím Vášho súhlasu so spracovaním Osobných údajov zároveň udeľujete Baby Brands s.r.o. súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov Osobných údajov osobitnej kategórie, ktorými sú:

- Informácia či čakáte narodenie dieťaťa alebo či už máte dieťa;

 1. Informáciu o očakávanom dátume narodenia dieťaťa;

- Váš príbuzenský vzťah k dieťaťu (ak sa ho rozhodnete vyplniť vo formulári).

- Ak pri registrácii Vášho zákazníckeho konta vyplníte Osobné údaje Vášho dieťaťa (mladšieho ako 16 rokov), nemôže Baby Brands s.r.o. tieto Osobné údaje spracovať bez Vášho výslovného súhlasu s ich spracovaním, pričom k poskytnutiu súhlasu so spracovaním týchto údajov musíte byť zákonným zástupcom dieťaťa, ktorého údaje vypĺňate.

 1. Vyplnením osobných údajov Vášho dieťaťa, v rozsahu pohlavie, meno a dátum narodenia a poskytnutím Vášho súhlasu so spracovaním Osobných údajov zároveň ako zákonný zástupca dieťaťa udeľujete Baby Brands s.r.o. súhlas so spracovaním týchto Osobných údajov dieťaťa. Skutočnosť, že ste zákonným zástupcom dieťaťa musíte potvrdiť zakliknutí príslušného políčka pri vypĺňaní údajov Vášho dieťaťa.
 2. Účel spracovania Osobných údajov

- Osobné údaje uvedené v tomto článku POS poskytujete Baby Brands s.r.o. za účelom:

- ich prijatia, uloženia a spracovania v systéme e-shopu a priradenia k Vašej objednávke;

- ich prijatia, uloženia a spracovania za účelom vybavenia Vašej objednávky;

- komunikácie s tretími stranami pri vybavovaní Vašej objednávky;

- automatického vyplnenia Vašich Osobných údajov pri vytváraní objednávky po prihlásení do zákazníckeho konta;

- Vášho zaradenia do vernostného programu Spokojná mamička;

- priameho marketingu a profilovania;

- poskytovania zákazníckych výhod;

- vedenia databázy programu Spokojná mamička;

- overenia Vašej spôsobilosti stať sa členom programu Spokojná mamička;

- zobrazovania reklamy, ktorá je pre Vás relevantná;

- ich poskytnutia poradcom, zástupcom, audítorom, advokátom Baby Brands s.r.o.  a iným podobným osobám pri riešení prípadných sporov alebo plnení zákonných povinností;

- poskytovania technickej podpory e-shopu, jeho analytického a štatistického spracovania, rozvoja e-shopu, bránenia zneužívania e-shopu, vyhodnotenia rizík, plnenia podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov a vytvorenia Pseudonymizovaných údajov.

 1. Doba platnosti Vášho súhlasu

- Súhlas so spracovaním Osobných údajov podľa tohto článku POS udeľujete po dobu existencie Vášho zákazníckeho konta a/alebo po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej objednávky a splnenie zmluvných a zákonných povinností súvisiacich s Vašou objednávkou. .

- Váš súhlas na spracovanie Osobných údajov, ktorými sú Informácia či čakáte narodenie dieťaťa alebo či už máte dieťa, Informáciu o očakávanom dátume narodenia dieťaťa, Váš príbuzenský vzťah k dieťaťu udeľujte na dobu 4 rokov.

 1. Odvolanie súhlasu

- Súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať zaslaním písomného oznámenia Baby Brands s.r.o. na adresu spoločnosti uvedenú vyššie alebo na emailovú adresu info@babyshops.sk.

IV. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU A PROFILOVANIA
 1. Priamy marketing je spôsob marketingovej komunikácie, pri ktorej sú zákazníci oslovovaný priamo adresnou správou, napríklad e-mailom, poštou, telefonicky, osobne alebo cielenou reklamou.
 2. Profilovanie je forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití Osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.
 3. Poskytnutím súhlasu so spracovaním Vašich Osobných údajov udeľujete svoj súhlas aj ich použitie na účely priameho marketingu a profilovania.
 4. Súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov podľa tohto článku POS môžete kedykoľvek písomne namietať zaslaním písomného oznámenia Baby Brands s.r.o. na adresu spoločnosti uvedenú vyššie alebo na emailovú adresu info@babyshops.sk.

 

V. VAŠE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Máte právo požadovať od Baby Brands s.r.o. potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môže Baby Brands s.r.o. spoplatniť) a informáciu o

- účele spracúvania osobných údajov;

- kategórii spracúvaných osobných údajov;

- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť

 1. Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;

- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;

-  práve požadovať od Baby Brands s.r.o. opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;

- práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;

- zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;

- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 1. Máte právo požadovať od Baby Brands s.r.o. aby bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracovania
 2. Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.
 3. Máte právo požadovať od Baby Brands s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala
 4. Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

- už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracovali;

- ste odvolali svoj súhlas s ich spracovaním;

- namietate ich spracovanie;

- sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo

- boli osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb Baby Brands s.r.o..

 1. Máte právo požadovať od Baby Brands s.r.o. aby obmedzila spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

- namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Baby Brands s.r.o. overiť správnosť osobných údajov;

- spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

- Baby Brands s.r.o. už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

 1. Máte právo požadovať od Baby Brands s.r.o. aby Vám poskytla Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby Baby Brands s.r.o. prenieslo tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi.
 2. Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 3. Práva uplatniteľné podľa tohto článku POS u Baby Brands s.r.o. si môžete uplatniť písomne zaslaním písomného oznámenia o uplatnení práva na adresu spoločnosti Baby Brands s.r.o. uvedenú vyššie alebo na emailovú adresu info@babyshops.sk.

 

VI. POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A PSEUDONYMIZOVANÝCH ÚDAJOV
 1. Baby Brands s.r.o. môže Osobné údaje poskytnúť tretím osobám (sprostredkovateľom), ktoré pre Baby Brands s.r.o. dodávajú tovary a služby a svojim poradcom, zástupcom, audítorom, advokátom a iným podobným osobám za účelom ich spracovania v súlade s týmito POS. Spomínaný sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe písomnej zmluvy s Baby Brands s.r.o. a za dodržania podmienok ochrany osobných údajov (najmä dodržiavaním odbornej, technickej, organizačnej a personálnej spôsobilosti a zaručením bezpečnosti opatreniami podľa právnych predpisov) podľa GDPR a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Baby Brands s.r.o. môže Pseudonymizované údaje a iné podobné dáta a informácie o užívateľoch poskytnúť bez obmedzenia tretím stranám a našim marketingovým partnerom.
VII. BEZPEČNOSŤ

Všetky Osobné údaje a iné dáta a údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými postupmi, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti Osobných údajov.

 1. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia k zabezpečeniu bezpečnosti prenášaných dát je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.
 2. Časti e-shopu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované Baby Brands s.r.o a ktory nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.
VIII. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES
 1. Baby Brands s.r.o. na e-shope používa Cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní e-shopu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor Cookie umožní e-shopu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
 2. Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať Cookies vrátane možnosti používanie Cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho Cookie. Berte však na vedomie, že niektoré časti e-shopu nemusia bez použitia Cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.
 3. Baby Brands s.r.o. môže umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú týmito POS. Baby Brands s.r.o. tiež môže umožniť našim obchodným partnerom a tretím stranám umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies (napr. Google Analytics a iné), ktoré týmto obchodným partnerom a tretím stranám umožnia získavať informácie o Vás.
 4. V rámci e-shpou môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve e-shopu.
 5. E-shop môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).
 6. Baby Brands s.r.o. používa Cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:

- sprístupnenia, prevádzkovania e-shopu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa;

- sprístupnenia, prevádzkovania e-shopu a jeho funkcionalít na rôznych  webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;

- monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity e-shopu a jeho zlepšenia;

- prezentovania obsahu, ktorý je pre užívateľa relevantnejší;

- zabránenia zneužitia e-shopu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

 1. Naši obchodní partneri a tretie osoby používajú Cookies, ktoré im umožnia lepšie poskytovať ich služby. Cookies používajú na sledovanie Vášho správania sa pri používaní e-shopu a aby Vám prezentovali reklamu na Služby priamo na e-shope alebo na webových stránkach tretích osôb a tiež za účelom prevencie a zistenia podvodného správania.
IX. ZMENY POS
 1. Sme oprávnení tieto POS kedykoľvek meniť alebo upravovať.
 2. Takto zmenené POS budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke a používaním e-shopu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými POS. Ste povinní sa s novými POS pred ďalším používaním e-shopu oboznámiť.
X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Baby Brands s.r.o. je oprávnené kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto POS na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto POS na tretiu osobu bez súhlasu Baby Brands s.r.o..
 2. Tieto POS obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a Baby Brands s.r.o. ohľadom podmienok ochrany súkromia pri používaní e-shopu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a Baby Brands s.r.o. ohľadom podmienok ochrany súkromia pri používaní e-shopu.
 3. Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto POS zo strany Baby Brands s.r.o. neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a Baby Brands s.r.o. je oprávnené kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.
 4. Ak by niektoré ustanovenia týchto POS a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a Baby Brands s.r.o. mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení POS. Namiesto neplatných ustanovení POS sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.
 5. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie adresát nepotvrdí spätnou e-mailovou správou (postačuje aj potvrdenie o prečítaní zaslané automaticky emailovým klientom). Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
 6. Na základe týchto POS vzniká medzi Vami a Baby Brands s.r.o. zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto POS alebo používania e-shopu či súvisiace s týmito POS alebo e-shopu budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj Baby Brands s.r.o. súhlasíte s tým, že takéto spory bude podliehať jurisdikcii týchto súdov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@babyshops.sk.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

Základné ustanovenia

Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Vystavením objednávky kupujúci výslovne súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami spoločnosti.

Dodacie podmienky

 1. Objednávka tovaru

Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný mailom.

Stav vašej objednávky, prípadne iné informácie ohľadom objednávok realizovaných cez e-shop si môžete overiť cez pracovné dni (pondelok až piatok), od 08:00 do 16:00 hod. na tel. čislo 0908448860.

Spolu s tovarom vám bude doručená aj faktúra, ktorá slúži ako doklad o kúpe. Zároveň vás chceme upozorniť, že uchovanie dokladu o kúpe je povinnosťou samotného spotrebiteľa  - vzhľadom nato, že službu dodatočné doposielanie dokladov neposkytujeme.

Zmena objednávky

Ak vytvoríte a odošlete objednávku nie je možné meniť zadané údaje.

Máte 2 možnosti, ako vzniknutú situáciu riešiť:

 • ak máte v objednávke viac položiek, stornovať len nechcený model a vytvoriť novú objednávku na ten správny, zbytok pôvodnej objednávky zostáva platný – toto riešenie odporúčame len pri osobnom vyzdvihnutí, lebo sa do novej objednávky môže znova započítať dopravné (záleží od ceny tovaru)
 • ideálnym riešením na zmenu objednávky je objednávku stornovať a zadať novú

Zlúčenie objednávok, pridanie alebo zmena tovaru

Zlúčenie už vytvorených objednávok, pridanie alebo zmena tovaru už vo vytvorenej objednávke žiaľ nie je možné z technických dôvodov.

   

  CENY

  Ceny uvedené v predajni e-shop Babysafari, platia pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Všetky ceny sú zmluvné a konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

   

  STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

  Objednávku je možné stornovať e-mailom na info@babyshops.sk. Pokiaľ zákazník za objednaný tovar zaplatil a objednávku v súlade s vyššie uvedeným riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa kedy zákazník vzal svoju objednávku späť. Predávajúci si vyhradzuje právo nesplniť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar nemá na sklade, ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu zaplatil, bude zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet v najkratšom možnom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade ak si zákazník zvolí osobný odber objednaného tovaru ako možnosť doručenia a objednaný tovar si neprevezme do 10 dní od vykonania objednávky.

  PLATOBNÉ PODMIENKY

  Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť osobne platbou v hotovosti alebo je možné tovar dodať na dobierku. Objednávka bude nasledujúce dni overená pre prípad momentálnej nedostupnosti tovaru.

  V našom internetovom obchode www.babysafari.sk môžete využiť platobu z kartou (Tatra banka, a.s.).Akceptujeme platobné karty: VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. 

  DODÁVKA TOVARU

  Objednávka bude spracovaná bez zbytočného odkladu. Cena poštovného pre Slovensko je paušálne 4€, nad 50€ je doprava ZDARMA (platí pre doručenie GLS kuriérom). Iba v prípade ťažkého alebo rozmerného tovaru (nábytku) je cena rátaná individuálne, podľa váhy objednaného tovaru(platí pre doručenie kuriérom TNT). Z technických dôvodov nábytok neposielame na dobierku. Za platbu na dobierku neúčtujeme žiadné príplatky.

  Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zákazník neprevezme zásielku a ihneď kontaktuje predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a v prípade potreby návod na používanie výrobku.

  Predávajúci nenesie zodpovednosť:

  • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou, za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou.
  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  Formulár na odstúpenie od zmluvy (PDF)

  Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14  dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný oznámiť predávajúcemu odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumom nákupu a číslom účtu zákazníka. Ak zákazník tovar obdržal a prevzal, je povinný zaslať ho späť na adresu prevádzky predávajúceho: Baby Brands s.r.o., Hlavná 2/A, 94301 Štúrovo, pričom tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a musí byť kompletný (vrátane správne vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy, príslušenstva, návodu a originál dokladu o kúpe - faktúry).  Zásielku pošlite doporučene a poistenú na adresu, keďže predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Ak zásielku pošlete s typom doručenia "na poštu" - nebude prevzatá. Zásielky vrátené ako dobierka predávajúci nepreberá. Peniaze Vám budú vrátené po doložení všetkých potrebných dokladov. V prípade ak po vrátení časti objednávky, klesne zostatková hodnota objednávky pod 50€, bude zákazníkovi zaúčtované poštovné vo výške 4€. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru dodávateľ vráti peniaze za tovar bezhotovostným prevodom na účet zákazníka v SR a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkam a nebol vadný.

  Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

  V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, dodávateľ nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.

  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

  • pri predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh, novín, časopisov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

  Skrátená záruka

  Pre produkty, výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako záruka, (napríklad batérie) a podliehajú bežnému opotrebeniu používaním, pričom nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby. Pre batérie/akumulátory spravidla uvádza výrobca záruku 6 mesiacov.

  Záruka 24 mesiacov sa vzťahuje na funkčnosť batérie/akumulátora a prípadný náhly úbytok kapacity pod normu bežného opotrebenia čo znamená, pokiaľ by sa jednalo o elektornicky vadnú batériu/akumulátor, tak je možné riešiť vadu v rámci 24 mesačnej záručnej lehoty.

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  ĎALŠIE USTANOVENIA

  Ďalšie vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  Baby Brands s.r.o.

  Poštová adresa:
  Hlavná 2/A
  94301 Štúrovo
  IČO:52498433
  DIČ: 2121060535

   

  Zápis v ORSR:

  Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 48799/N


  Zákony a predpisy:

  - Zákon 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   

  WebShop System
  tatrabanka_sk